Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 PC Doker Hilversum is een onderdeel van Domingues BV. Hierna te noemen alleen PC Dokter Hilversum.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met PC Dokter Hilversum betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en
     onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.3 Naast deze algemene voor waarden kan PC Dokter Hilversum aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie
     en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
1.4 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door PC Dokter Hilversum niet geaccepteerd.
1.5 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch aan te vragen bij PC Dokter Hilversum of te downloaden op de site www.pcdokter.nl
1.6 PC Dokter Hilversum houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door PC Dokter Hilversum zijn vrijblijvend, niet-bindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen op de PC Dokter Hilversum internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. 

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met PC Dokter Hilversum komen pas dan tot stand wanneer PC Dokter Hilversum een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. PC Dokter
     Hilversum heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt
     onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht. 

Artikel 4 Afbeeldingen
4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de
     PC Dokter Hilversum internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen
     aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van PC Dokter Hilversum worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van PC Dokter Hilversum.
5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.
5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door PC Dokter Hilversum geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen
      10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling,
      zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand,
      waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is PC Dokter Hilversum gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)
      gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die,
      vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van EUR 250,00.
5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
     vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Niet tijdige betaling geeft PC Dokter Hilversum het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer
     recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.6 PC Dokter Hilversum is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door PC Dokter Hilversum
     te verrichten prestaties.
5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van PC Dokter Hilversum verrekening van facturen toe te passen.
5.8 Door PC Dokter Hilversum in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5.9 Cheques, wissels en vreemde valuta worden niet geaccepteerd als betaalmiddel.

Artikel 6 - Herroepingrecht
Bij levering van producten:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit geldt alleen voor
     producten die gekocht zijn via de webshop. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
     aangewezen en aan PC Dokter Hilversum bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
     nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren
     en in de originele staat en verpakking aan PC Dokter Hilversum retourneren, conform de door PC Dokter Hilversum verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
6.3 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op
     de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door PC Dokter Hilversum bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
     redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,
     terugbetalen / crediteren op een door de consument duidelijk aangegeven rekeningnummer

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 PC Dokter Hilversum kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
     PC Dokter Hilversum dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
     a. die door PC Dokter Hilversum tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     d. die snel kunnen bederven of verouderen;
     e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PC Dokter Hilversum geen invloed heeft;
     f. voor losse kranten en tijdschriften;
     g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 Verzending en aflevering
9.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging PC Dokter Hilversum.
9.2 PC Dokter Hilversum is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 PC Dokter Hilversum behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door PC Dokter Hilversum aan
       de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door PC Dokter Hilversum ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen
       verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen PC Dokter Hilversum van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de
       nakoming van de tussen PC Dokter Hilversum en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 11 Leveringstermijnen
11.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. PC Dokter Hilversum is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
11.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders
       in geval van opzet of grove schuld van PC Dokter Hilversum of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht
       de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 Reclames
12.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan
       PC Dokter Hilversum. Na het verstrijken van deze termijn wordt PC Dokter Hilversum geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat PC Dokter Hilversum er van uit dat de afnemer de goederen
       en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
12.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
12.3 Indien een reclame door PC Dokter Hilversum gegrond wordt bevonden, kan PC Dokter Hilversum overgaan tot het volgende:
       a: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
       b: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan PC Dokter Hilversum worden afgegeven.
       c: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm
           van schadevergoeding.
12.4 De afnemer dient in alle gevallen PC Dokter Hilversum drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.
12.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend kan nimmer worden geretourneerd.
12.6 PC Dokter geeft geen geld retour, voor goederen die gekocht zijn in de fysieke winkel. Wel kan er een tegoedbon uitgeschreven worden. De hoogte van de tegoedbon is
       afhankelijk van de staat van de geretourneerde goederen, die wordt bepaald door PC Dokter Hilversum.

Artikel 13 Garantie
13.1 PC Dokter Hilversum verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde "carry -in" garantie van een (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest
       en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Voor particulieren en bedrijven geldt
       een omruiltermijn van maximaal drie (3) maanden na factuurdatum, Voor wederverkopers is deze omruiltermijn 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) op voorraad of niet onder
       deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter
       een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.
13.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier voor retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen
       van het "formulier voor retourzendingen".
13.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door PC Dokter Hilversum op te geven adres.
13.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
       a: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
       b: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het PC Dokter Hilversum garantiezegel en/of serienummer.
       c: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens PC Dokter Hilversum
           zijn verricht.
       d: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten
           komende oorzaken of onheilen.
       e: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
       f: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
       g: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door PC Dokter Hilversum echter geen defect geconstateerd kan worden.
       h: Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.
13.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

Artikel 14 Handelsmerk
14.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door PC Dokter Hilversum afgeleverde zaken zijn aangebracht,
       mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van PC Dokter Hilversum blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
15.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor PC Dokter Hilversum in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal PC Dokter Hilversum
       niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van PC Dokter Hilversum.
15.3 De afnemer vrijwaart PC Dokter Hilversum te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 16 Overige bepalingen
16.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor
       de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden gaan in per 1 Januari 2013, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.